Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.shakefood.com provozovaném podnikající fyzickou osobou Tomášem Hanzlem, IČ: 00739952, se sídlem Drobného 1835/3, 602 00, Brno - Černá Pole (dále jen „prodávající“).
2. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jako podnikající fyzickou osobou a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.shakefood.com hodlá zakoupit u prodávajícího zboží a/nebo službu (dále jen „zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.
3. V aktuální nabídce zboží na www.shakefood.com mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji kupující s prodávajícím uzavře, zůstane uložená u prodávajícího a není kupujícímu přístupná.
5. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající informuje kupujícího o změně VOP na www.shakefood.com, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že kupující, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.
6. Prodávající je oprávněn prodej zboží na www.shakefood.com kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

1. Prodávající na www.shakefood.com nabízí ke koupi zboží (včetně jeho cen), které kupující může zakoupit a nechat si jej doručit. Prodávající je plátcem DPH, proto jsou ceny nabízeného zboží uváděny včetně daně z přidané hodnoty v korunách českých.
2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí kupující.
3. V rámci objednávky kupující uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, množství a druh zboží, způsob přepravy a platby, a případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).
4. Před odesláním Objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
5. Prodávající neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v Objednávce.
6. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká doručením objednávky kupujícího – spotřebitele prodávajícímu. Potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky má pouze informativní charakter.
7. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
8. Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení na www.shakefood.com. Její změna je možná pouze ze strany prodávajícího.
9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo VOP.
10. Kupující prohlašuje, že:
      - je plně svéprávný, tj. dosáhl 18 let věku,
      - veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
      - se před zahájením užívání www.shakefood.com důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Platební a dodací podmínky

1. Platbu dle kupní smlouvy je možno uhradit pouze níže uvedenými způsoby:
      - bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího,
      - bezhotovostně online přes systém Gopay,
      - bezhotovostně přes PayPall.
2. Dodatečné náklady na zaplacení zboží hradí kupující. V případě bezhotovostním bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 7 dní na manuální dohledání platby.
3. Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím následujících služeb:
      - Česká pošta, s.p. (jen pro kupující s dodací adresou v ČR),
      - Slovenská pošta, a.s. (jen pro kupující s dodací adresou v SK),
      - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy (DPD),
      - doručení na jedno z výdejních míst sítě Uloženka provozovaných společností Uloženka s.r.o., IČO: 24299162, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy

1. Kupující je povinen předané zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje kupující zboží v záruční době u prodávajícího. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
3. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
4. Prodávající je povinen dodat zboží bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně prodávající.
5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
      - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
      - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
      - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
      - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
      - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
7. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

VI. Postup při reklamaci zboží

1. Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve buď telefonicky na čísle 721930256, nebo e-mailem na adrese eshop@shakefood.com , a sdělit v čem reklamace spočívá. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Postup reklamace je následující:
      a) Výrobek k reklamaci si vyzvedne kurýr společnosti DPD a doručí na adresu prodávajícího. Přeprava je v tomto případě hrazena prodávajícím.
      b) Zásilka musí být kompletní, včetně veškeré dokumentace, a ve stavu, v jakém ji spotřebitel převzal při dodávce, případně s označeným místem závady. Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady a listiny, které původní zásilka obsahovala.
      c) Vždy je nutné použít balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
      d) V případě zaslání na náklady spotřebitele se doporučuje zásilku pojistit.
      e) V případě zaslání na náklady spotřebitele nelze přijmout zboží zaslané na dobírku.
f) Bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od nás obdržíte e-mailem či telefonicky potvrzení o převzetí, zároveň bude sjednán další postup. To samé platí o informacích o průběhu reklamace. Na základě přezkoumání bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno, případně bude vrácena kupní cena. Zaslání nového zboží probíhá za stejných podmínek, jako v případě standardní objednávky.
2. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
3. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
4. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů spotřebitelem.
5. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícího předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

VII. Výluky z odpovědnosti prodávajícího

1. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícím na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých kupujících, způsobu, jimž www.shakefood.com využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně kupujících.
2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky www.shakefood.com způsobené přerušením přívodu el. Energie nebo výpadkem jiných subdodavatelů prodávajícího.
3. Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod www.shakefood.com. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www.shakefood.com ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do www.shakefood.com nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
4. Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. III. těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.
5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující telefonicky informován na telefonním čísle, který kupující uvede v Objednávce jako kontaktní.
6. Prodávající také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím jeho odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Přístup a užití www.shakefood.com ze strany kupujícího v souladu s VOP je bezplatný.
2. Kupující užívá www.shakefood.com na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie zboží na www.shakefood.com jsou pouze ilustrativní.
3. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na www.shakefood.com, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající www.shakefood.com ani za další hmotné a nehmotné ztráty.
4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícímu nebo jiné třetí k www.shakefood.com.
5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

1. Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost prodávajícího, jako správce, poskytnout informace o kupujícím třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
2. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje kupující přímo prodávajícímu.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kteří vyplní registrační formulář, kteří uzavřou Smlouvu.
4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození (dále vše společně jen jako „osobní údaje“).
5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost prodávající o změně ve svých osobních údajích.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Zjistí-li kupující nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn:
      - požádat prodávající o vysvětlení; a
      - požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající neprodleně odstraní závadný stav. Pokud prodávající žádosti nevyhoví, může se kupující obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupující se může obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.
2. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
3. Prodávající je oprávněn prodej zboží nebo služeb na www.shakefood.com kdykoli ukončit.
4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.